همه نوشته در مجموعه

دسته‌بندی نشده

موارد ضروری برای تنظیم اجاره نامه

طرفین و سمت آن‌ها: در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و … اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید. مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل…