تعریف سند ملکی در املاک مرکزی لواسان

سند در املاک مرکزی لواسان عبارت از نوشتارمکتوب که به صورت تک جمله یا چند جمله در اختیار مالکان قرار می گیرد شخص ادعا کننده وهم طرف مقابل آن منظور ما خوانده است که این امکان را به ادعا کننده می دهد که درمسایل حقوقی به منظورتحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود مالکین می توانند یکی یا دو نفر یا چند نفر باشند در هر سند یک شماره پلاک ثبتی مجزاست . املاک مرکزی لواسان هویت مالک و پلاک مذکور از طریق اداره ثبت اسناد واملاک قابل رهگیری است .شماره ی سریال اوراق سند اهمیت دارد و در تمام صفحات یکسان باشد .